Skip to main content

Infrastructuur

Nieuwe woningen Zoetermeer

donderdag 08 februari 2007

Zoetermeer  bouwt aan de toekomst


Van jongeren, gezinnen tot senioren. Elke inwoner van een grote stad wil een woning die bij hem past, anders vertrekt hij.

Met dit gegeven in gedachten onderzocht de gemeente Zoetermeer daarom dit voorjaar op welke plekken in de stad nog ruimte is voor nieuwe woningen. De uitkomsten werden voorgelegd aan bewoners en bedrijven. Eind juni 2005 nam de gemeenteraad het definitieve besluit.

Zoetermeer stampt de komende jaren vele duizenden woningen uit de grond. De gemeente is ruim vier jaar geleden begonnen met de aanleg van een compleet nieuwe stadswijk, Overheem genaamd. De Vinex-wijk biedt ruimte aan 8500 woningen waarvan de eerste 3000 exemplaren al zijn opgeleverd. De bouw van nieuwe woningen gaat ook door na de oplevering van Oosterheem. Zoetermeer wil graag nog 3500 woningen extra bijbouwen op lokaties elders in de stad.

“De huidige woonvoorraad is niet toegesneden op alle wensen van bewoners,” zegt wethouder Gemma Smid van Welzijn en Wonen van de gemeente Zoetermeer. “Er zijn te weinig woningen voor jongeren en ouderen. Jongeren kunnen niet instromen in woningen waar nu gezinnen wonen en gezinnen kunnen niet doorstromen naar grotere woningen waar senioren wonen. De ouderen willen niet naar een kleinere flat, maar kunnen ook niet doorstromen naar een ruime seniorenwoning. Dergelijke woningen zijn er nu onvoldoende. Het gevolg is dat jongeren zullen wegtrekken. De noodzaak om woningen bij te bouwen is daarom groot.”

Bijbouwen is makkelijker gezegd dan gedaan. De stad kampt met ruimtegebrek en is al bijna helemaal volgebouwd. Ook is er geen ruimte meer voor extra nieuwbouwwijken aan de rand van de stad. Daar komt bij dat bewoners liever niet willen dat de woningvoorraad in hun stad verder groeit ten koste van groen. Smid: “Zij willen rustig tussen het groen wonen en vinden de stad nu al groot genoeg. De meeste inwoners van Zoetermeer trokken juist weg uit steden als Den Haag en Rotterdam om ruimer te gaan wonen. Zij hechten daarom sterk aan het in stand houden van het suburbane karakter van Zoetermeer.”

Scenario

Verruiming van de woningvoorraad is lastig, maar niet onmogelijk. Dit bleek tijdens het project van de gemeente rondom de potentiële bouwlocaties in de stad: Bouwen aan Zoetermeer. Alle mogelijke lokaties zijn op een kaart gezet en voorgelegd aan de inwoners van Zoetermeer. Het college van burgemeesters en wethouders heeft in opdracht van de raad drie scenario’s uitgewerkt. Per scenario staat aangegeven wat de consequenties zijn van bouwen voor het aantal inwoners, de werkgelegenheid, de groenvoorzieningen en het aantal woningen.

Zo kan Zoetermeer bijvoorbeeld afmaken wat nu al gebouwd wordt en niet verder bouwen. Het voordeel van dit eerste scenario is dat mensen op korte termijn geen hinder ondervinden aan bouwwerkzaamheden en dat de gemeente kosten bespaart. Het nadeel is dat er in de toekomst minder mogelijk is. Het inwonertal daalt, er zijn te weinig banen en de economie verslechterd. Zoetermeer heeft geen geld om de voorzieningen en het groen op peil te houden en te vernieuwen.

Het tweede scenario gaat een stap verder. Zoetermeer bouwt de stad af en gaat aan de slag met locaties waar nu al naar gekeken wordt, maar waar nog geen plan voor is. Verder worden locaties toegevoegd binnen de stad en buiten de woonwijken waar nog ruimte is. Deze bouwplaatsen bevinden zich rond hoofdwegen, stations en tussen de wijken van de stad. Het voordeel is dat er meer appartementen beschikbaar komen, maar dat er te weinig eensgezinswoningen zijn. De werkgelegenheid stijgt, evenals de de inkomsten voor voorzieningen en het groen. 

In scenario drie wordt Zoetermeer volgebouwd. De gemeente bouwt de stad af, voegt nieuwe locaties toe aan de hoofdwegen en stampt woningen uit de grond in de wijken op tunnels, winkelcentra, snelwegen en bedrijventerreinen. Het nadeel van dit plan is dat het nogal ingrijpend is, ten koste gaat van het groen en voor tijdelijke overlast zorgt. Het voordeel is dat alle kansrijke plekken zijn benut. Aantrekkelijk is eveneens dat het inwonertal stijgt, er meer banen bijkomen en de stad zich kan vernieuwen.

Inspraak

De gemeente heeft op verschillende manieren contact gehad met de burgers over het project Bouwen aan Zoetermeer. Naast informatie op de website over alle bouwlocaties is er bij elk huishouden een nieuwsbrief bezorgd. Op inspraakavonden en informatiedagen konden geïntereseerden hun visie geven op de bouwlocaties. Smid: “We experimenteren al enige tijd met verschillende vprmen van interactie bij dit soort projecten. Deze aanpak bevalt goed, maar het blijft zoeken naar de juiste vorm. Er zijn in totaal vijfhonderd burgers op het spreekuur en de slotbijeenkomst geweest, terwijl het project voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk moet zijn.”  

De uitkomsten liegen er niet om. “Uit de inspraakrondes blijkt dat Zoetermeerders het groen heel belangrijk vinden,” zegt Smid. “Ze willen niet dat de gemeente aan hun parken komt. Ze zijn wel overtuigd dat het tekort van jongerenwoningen een reëel probleem is. Bewoners zijn het ermee eens dat de gemeente naar oplossingen moet zoeken. Zij willen liever dat er gebouwd wordt op plaatsen waar scholen verdwijnen. Ook willen ze de problemen oplossen voor jongeren door lege kantoren om te bouwen. De gemeente moet niet tot in het eindeloze doorbouwen.”

Parken

De voorkeur van het college gaat uit naar scenario twee en een aantal elementen uit scenario drie. Smid: “Het college vindt scenario twee een goed uitgangspunt. Zoetermeer helemaal volbouwen gaat te ver. Het college stelt daarom voor om de in scenario drie genoemde parken niet te bebouwen. Wel worden lokaties uit scenario drie gereserveerd. Een aantal wordt bestudeerd zoals de overkluizing van de tunnelweg aan de Europaweg. Ook wordt gekeken naar bouwlokaties buiten de stadsgrenzen.”

De raad heeft de drie scenario’s en de voorkeur van het college inmiddels besproken. Daarbij zijn de meningen van bewoners en bedrijven meegewogen. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin de raad met betrokkenen om de tafel is gaan zitten. De inspraakrondes zijn afgesloten met een grote publieksmanifestatie. De raad heeft eind juni het definitieve besluit genomen. De keuze is gevallen op scenario……en …….. de reden is dat…..


[Kader:] Welzijnscluster Oosterheem

De laatste echte uitbreidingslocatie van Zoetermeer is Vinex-locatie Oosterheem. In totaal is deze nieuw stadswijk goed voor circa 8500 woningen. In het hart van de nieuwe wijk komt een uitgebreid welzijnscluster, het grootste in Zoetermeer. Onlangs is daar de eerste paal voor geslagen. Het cluster wordt vanaf 1 augustus 2006 in gebruik genomen. Het complex ligt ten zuiden van het toekomstige winkelcentrum Oosterheem. Het welzijnscluster is geschikt voor jong en oud en bestaat uit scholen, sportvelden en een sporthal. In het complex komen drie scholen en 21 tijdelijke schoolokalen in de vorm van schoolwoningen. Als de lokalen niet meer nodig zijn worden ze omgebouwd in twaalf woningen. Buiten schooltijd kunnen leerlingen terecht bij de buitenschoolse opvang. Op het buitenterrein komen drie schoolpleinen, twee handbalvelden, een speelplein en fietsenstallingen. Het terrein bestaat uit verschillende niveau’s waardoor het voor de kinderen een interessante speelplaats wordt. Het totale buitengebied blijft goed toegankelijk voor minder validen door gebruik van diverse hellingbanen. In het midden komt een speelhal met drie gymnastieklokalen en ruimtes voor een handbalvereniging. De sporthal wordt ingezet voor landelijk topwedstrijden. Ook komen er een wijk- en een buurtaccomodatie en circa 35 woningen voor starters. Deze appartementen zijn inmiddels verkocht.

door Jessica de Jong